muzofond.fm

Hmar is an ethnic group in northeast India, western Burma and eastern Bangladesh. The exact population of the Hmars in Mizoram is not known. In the first census of 1901, there were 10411. However, after 60 years it came down to 3,118 in 1961 and 4,524 in 1971.

  en.wikipedia.org

Hmar hai a biek in rapper ei nei hmasaktak ani leiin lo en seng ei tiu.

  www.youtube.com

  ok.ru

  www.facebook.com

  tenderplus.kz

  www.erg.kz

  hmar.in

Հեռախոսների և պլանշետների մեջ երգարանը տեղադրելու համար սեղմեք աջում գտնվող ▼Android▼տողը: 1-1000. Այբբենական ցանկ. Ցանկ ըստ թեմաների. Ձեռագիր երգեր.

  www.ergaran.in

  gisher.org

Page generated - 0.0277140141 (d2d6aaca9f31f2f70f7a0114f131e223)